Tinne Van der Straeten

Tinne Van der Straeten is gemeenteraadslid in Koekelberg. Ze woont vlakbij Simonis. Ze werkt als advocaat, ontdekte deze zomer yoga in het park, houdt van chocolade en zuurdesembrood, is mama van 2 dochters: een vrijgevochten kapoen en een empathische prinses.

Tinne heeft een passie voor energie. Wist je dat 50% van je energiefactuur bestaat uit nettarieven? Dat zijn de tarieven die je via je maandelijkse energiefactuur betaalt aan de netbeheerder. In Brussel is dit aan Sibelga. Sibelga is een intercommunale die bestuurd wordt door de 19 Brusselse gemeenten. Elke gemeente vaardigt iemand af in de raad van bestuur, dat moet verplicht een gemeenteraadslid, een burgemeester of een schepen zijn. De aanduiding gebeurt meestal in stilte, voor een mooie zitpenning. Vervolgens hoor je er 6 jaar niets van. Tinne maakt zich daar boos in. Want als bestuurder bepaal je mee de hoogte van de nettarieven, en ben je dus verantwoordelijk voor 50% van de energiefactuur.

Tinne trekt ten strijde voor zaken die toch zo klaar als een klontje zouden moeten zijn. Zoals Marie Bijnens en Muriel de Viron ligt ze wakker van gezonde lucht. Dat de tunnelwerf hoofdzakelijk werk maakt van kwaliteit onder de grond, maar niet van levenskwaliteit boven de grond, en daar misschien ook nog bomen voor moeten wijken, vindt Tinne onbegrijpelijk.  Zoals Wouter Hessels vindt ze dat een project als Bar Eliza voluit gesteund moet worden, zowel in de huidige vorm als na de renovatie van het paviljoen. En net zoals Frank Tierens durft ze dromen dat de fontein verplaatst wordt naar het park.

Deze voorstellen uit het programma zet Tinne graag nog wat extra in het licht:

– Projecten voor en door inwoners onvoorwaardelijk steunen, zoals behoud van het Wegske als groene long tussen de Basilieklaan en de Frans Hospitaallaan, en het duurzaam verankeren van Bar Eliza & de schommels in het park. https://koekelberg.ecolo.be/programme-2018/gestion-durable-levenskwaliteit/

– Een zone 30 over de hele gemeente (met handhaving!). https://koekelberg.ecolo.be/programme-2018/mobiliteit/

– Uitwerken van een burgerbegroting: inwoners mee laten beslissen over een deel van de begroting, zowel voor de gemeente als voor het OCMW (https://koekelberg.ecolo.be/programme-2018/transparance/)

Tinne houdt van Brussel. Ze bouwt graag mee aan de stad. Heel concreet doet ze dat door haar engagement als bestuurder bij bijvoorbeeld Wijkgezondheidscentrum De Brug, de KVS, en sinds kort bij CAW Brussel. Maar ook door te winkelen bij de lokale bakker, slager, boekhandelaar of potlodenwinkel. En bij de ruche qui dit oui Molenbeek natuurlijk!

Tinne Van der Straeten est conseillère communale à Koekelberg. Elle habite près de Simonis. Elle travaille comme avocate, a découvert cet été le yoga dans le parc Elisabeth, aime le chocolat et le pain au levain. Tinne est maman de deux fillettes : une coquine bohémienne et une princesse empathique.

Tinne est passionnée par les questions d’énergie. Savez-vous que 50% de la facture d’énergie consiste en destarifs de réseau. C’est le prix que vous payez au gestionnaire de réseau via votre facture d’énergie mensuelle. A Bruxelles, il s’agit de Sibelga. Sibelga est une intercommunale gérée par les 19 communes bruxelloises. La personne qui représente la commune au conseil d’administration de Sibelga doit être un conseiller communal, un échevin ou le bourgmestre. La désignation, effectuée par routine, passe généralement inaperçue, alors que les jetons de présence en jeu sont conséquents. Ensuite, on n’en entend plus parler pendant six ans. Tout ceci met Tinne de mauvaise humeur car l’administrateur approuve la hauteur des tarifs de réseau et est donc responsable pour 50% de la facture d’énergie.

Tinne se bat sur des sujets qui devraient être clairs comme de l’eau de roche. Tout comme Marie Bijnens et Muriel de Viron, elle est attentive à la qualité de l’air. Tinne trouve incompréhensible que les travaux du tunnel Leopold s’inquiètent de la qualité de l’air dans le tunnel et non de la qualité de l’air en surface, et pourrait provoquer l’abattage de certaiens platanes.

Comme Wouter Hessels, elle trouve qu’un projet comme le Bar Eliza doit être pleinement soutenu, dans sa forme actuelle comme après la rénovation du pavillon. Et tout comme Frank Tierens, Tinne se plaît à rêver que la fontaine soit déplacée dans le parc.

Tinne aimerait mettre en lumière les propositions suivantes du programme électoral :

– soutenir inconditionnellement les projets pour – et par – les habitants, comme la conservation du Wegske en guise de « poumon vert » entre l’avenue de la Basilique et l’avenue de l’Hôpital français et l’installation durable du bar Eliza et des balançoires dans le parc. https://koekelberg.ecolo.be/programme-2018/gestion-durable-levenskwaliteit/

– Etablir une zone 30 km/h sur l’ensemble de la commune (et la faire respecter)  https://koekelberg.ecolo.be/programme-2018/mobiliteit/

– Créer un « budget citoyen » : permettre aux habitants de décider sur la destination d’une partie du budget, aussi bien pour la commune que pour le CPAS. (https://koekelberg.ecolo.be/programme-2018/transparance/)

Tinne aime Bruxelles. Elle participe volontiers à la vie de sa ville. Très concrètement, elle le fait par son engagement en tant que administrateur à la maison médicale De Brug, au KVS (Théâtre royal Flamand) et plus récemment au CAW Brussel (Centre d’assistance sociale de Bruxelles). Mais également en faisant ses courses chez le boulanger, le boucher, le libraire du quartier et bien sûr chez « la ruche qui dit oui » !

Share This