Un logement de qualité à prix abordable

Koekelberg est déjà, à ce jour, une des communes les plus densément peuplées de la Région bruxelloise. De 2018 à 2025, la Région comptera chaque année 10.000 habitants de plus.

Kwalitatieve en betaalbare huisvesting

Koekelberg is vandaag al één van de dichtstbevolkte gemeenten van het Gewest. Tussen 2018 en 2025 komen er jaarlijks 10.000 inwoners bij in het Brussels Gewest.

Notre constat :

 • La composition des familles est très variée. 40 % des ménages se composent d’une seule personne et reçoivent actuellement peu d’attention dans la gestion communale.
 • Le nombre de logements sociaux est inférieur à la moyenne de la Région. Le nombre de ménages en attente d’un logement social est supérieur à la moyenne régionale.

Wat je merkt van dag tot dag :

 • De samenstelling van de gezinnen is erg divers, zo bestaat 40% van de huishoudens uit 1 persoon. Deze groep krijgt weinig aandacht in het lokale beleid.
 • Het aantal sociale woningen ligt lager dan gemiddeld in het Brussels Gewest. Het aantal huishoudens op de wachtlijst voor een sociale woning ligt dan ook boven het gemiddelde van het Brussels Gewest.

Ce qu’Ecolo et Groen défendent…

Un logement de qualité a un impact direct sur la qualité de vie. C’est pourquoi une politique proactive en matière d’habitat est indispensable. La politique en matière de logement doit s’adapter au type de population, veiller à l’intérêt tant des familles que des personnes isolées et fournir des logements sociaux en suffisance.

Waar Groen en Ecolo voor staan:

Omdat een kwaliteitsvolle woning een directe impact heeft op jouw leefkwaliteit is een proactief woonbeleid nodig. Het woonbeleid moet meer overeenkomen met de samenstelling van de bevolking en zowel zorg dragen voor gezinnen als alleenstaanden. Het moet voorzien in voldoende sociale woningen.

Ecolo et Groen plaident pour :

 • Inventorier toutes les formes d’habitat pour que la politique de logement soit adaptée. Il s’agit de traiter avec souplesse les formules de logement innovantes comme l’habitat partagé et d’appliquer une politique spécifique.
 • Augmenter le nombre de logements disponibles, tout en assurant leur qualité et leur sécurité. La commune doit soutenir les habitants de manière proactive, avec des conseils concrets, et agir activement là où cela se révèle nécessaire par l’application du droit de gestion.
 • Agir pour une augmentation du nombre de logements sociaux. Pour l’ensemble de la Région, nous projetons 15 % de logements publics à but social, à prix abordable.
 • Fournir des informations sur mesure grâce à un guichet unique qui agit en même temps comme guichet du logement, de l’eau et de l’énergie. L’habitat et les services d’utilité publique vont de pair.
 • Prévoir une réduction sur les centimes additionnels (Les communes bruxelloises ajoutent des centimes additionnels au précompte immobilier. Le nombre de centimes additionnels peut varier d’une année à l’autre. Un précompte de 100 centimes additionnels est, par exemple, égal à une taxation additionnelle de 1 € pour chaque euro de taxe régionale) pour toutes les personnes isolées.

Groen en Ecolo willen daarom:

 • De woonvormen in kaart brengen en het woonbeleid hierop afstemmen. Dit kan door soepel om te gaan met mensen die een huis delen of door specifieke beleidsvoering.
 • Het aantal beschikbare woningen verhogen en de kwaliteit en veiligheid ervan bewaken. De gemeente staat de inwoners proactief bij, met concreet advies, en treedt zelf actief op waar nodig door het uitoefenen van het sociaal beheersrecht.
 • Een inhaalbeweging maken in het aantal beschikbare sociale woningen. Voor het hele Gewest zetten we in op 15% publieke betaalbare woningen met sociaal oogmerk.
 • Informatie op maat aanbieden via 1 centraal loket, dat tegelijkertijd een woon-, water- en energieloket is. Wonen en nutsvoorzieningen gaan hand in hand.
 • Een korting voorzien op de gemeentelijke opcentiemen voor alleenstaanden.

Et vous, qu’aimeriez-vous proposer?

En jij, wat stel jij voor?

Share This