Se déplacer

Tellement plus que la circulation automobile

L’espace public à Koekelberg est asphyxié par la voiture reine. Ecolo et Groen estiment que notre commune ne peut pas se cantonner dans son rôle de transit, mais doit placer la barre plus haut et s’atteler à élaborer des solutions innovantes pour une politique de mobilité créative.

Nous constatons que:

 • Dans de nombreuses rues, aussi bien dans le haut que dans le bas de Koekelberg, la circulation est à l’arrêt le matin.
 • La commune est bien desservie en métro, tram et bus mais la fréquence ainsi que la propreté et la sécurité aux arrêts pourraient être améliorées.
 • Les piétons et les cyclistes sont quotidiennement confrontés à des situations dangereuses et à une circulation automobile agressive.

« Je mets davantage de temps entre Koekelberg et la gare du Nord que de la gare du Nord à Anvers, où je travaille. » Kim, Koekelberg

La position d’Ecolo-Groen :

La qualité de vie est importante pour nous. Tout le monde doit pouvoir circuler, mais la qualité de l’habitat reste la priorité. Ecolo et Groen souhaitent une commune où il fait bon vivre, où les enfants peuvent jouer dehors sans danger et où la rue n’appartient pas uniquement à la voiture. C’est pourquoi nous plaidons pour une vision réaliste de la mobilité dans les quartiers qui garantisse une circulation aisée et décourage le trafic de transit.

Ecolo et Groen proposent:

 • La mise à sens unique de l’avenue du Panthéon. Réaménagement des carrefours des rues de Normandie/de l’Armistice et des avenues de la Liberté/du Panthéon.
 • Mise en zone 30 de toutes les rues du bas de Koekelberg, des rues Omer Lepreux/Deroover et du quartier Archers/Fourez.
 • Le réaménagement de rues à circulation restreinte (telle la rue des Tisserands) en zones prioritaires d’habitat ou en rues cyclistes: les voitures y sont tolérées mais seulement à une allure modérée.
 • Renforcer la prévention et la répression de comportements dangereux. En finir avec l’impunité des conducteurs et des parkings sauvages, si nécessaire utiliser des moyens drastiques comme le placement de sabots ou l’enlèvement des voitures.
 • Installation de box modernes pour les vélos de sorte que même celui qui ne possède pas de garage puisse garer son vélo en toute sécurité.

 

Mobiliteit

Zoveel meer dan enkel autoverkeer

De openbare ruimte in Koekelberg wordt opgeslorpt door koning auto. Ecolo en Groen vinden dat onze gemeente zich niet mag nestelen in haar transitrol, maar de lat hoger moet durven leggen en inzetten op inventieve oplossingen voor een creatief mobiliteitsbeleid.

Wat we dagelijks rondom ons zien:

 • In heel wat straten van zowel hoog- als laag-Koekelberg staat het autoverkeer ’s ochtends stil.
 • De gemeente is goed bediend wat metro- tram- en buslijnen betreft maar zowel de frequentie van de dienst als de netheid en veiligheid van de haltes kunnen veel beter.
 • Fietsers en voetgangers worden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke situaties en verkeersagressie.

« Ik ben langer onderweg van Koekelberg naar Brussel Noord dan van Brussel Noord naar Antwerpen, waar ik werk. » Kim, Koekelberg

Waar Groen en Ecolo voor staan:

Levenskwaliteit is het allerbelangrijkst voor ons. Dit betekent dat iedereen toegang moet hebben tot een vlotte mobiliteit, maar dat de woonfunctie van onze wijken voorrang moet hebben op de doorstroming van het verkeer. Groen en Ecolo gaan voor een gemeente waar het aangenaam wonen is, waar kinderen onbevangen buiten kunnen spelen, en waar de straat meer is dan een plek om je wagen te parkeren. Daarom pleiten we voor een echte visie op wijkmobiliteit die nog steeds een vlot verkeer garandeert voor de bewoners, maar sluipverkeer ontmoedigt.

Groen en Ecolo stellen voor:

 • Invoeren van eenrichtingsverkeer in de Pantheonlaan. Wegwerken van de gevaarlijke kruispunten Normandiëstraat/Wapenstilstandstraat en Vrijheidslaan/Pantheonlaan.
 • Invoeren van een zone 30 in alle straten van laag-Koekelberg, de Omer Lepreux-straat en de wijk Boogschutters/Fourez.
 • Kleine, autoluwe straten zoals de Weversstraat worden bij heraanleg omgevormd tot woonerf of fietsstraat: auto’s worden er getolereerd maar alleen als ze stapvoets rijden.
 • Toezien op een efficiënt en effectief handhavingsbeleid. Gedaan met straffeloosheid voor rodeorijders en wildparkeerders; indien nodig gebruiken we drastische maatregelen zoals het plaatsen van wielklemmen of het wegtakelen van wagens.
 • Investeren in moderne fietsparkings en fietsboxen, zodat wie geen eigen garage heeft, zijn fiets toch op een veilige manier kan stallen.

 

Share This