Enfance & Famille

Grandir, apprendre, se divertir

Le rajeunissement de la population koekelbergeoise, le maintien d’un nombre important de personnes âgées au sein de la commune et la situation économique actuelle mettent les familles à rude épreuve: coût de la vie en augmentation,  pression du travail, manque de places dans les crèches et les écoles.

Nous constatons que:

 • L’évolution annoncée de la population nécessite la construction de nouvelles infrastructures d’accueil pour la petite enfance et l’enseignement.
 • A l’horizon 2015, il manquera 500 places dans l’enseignement primaire à Koekelberg.
 • Le nombre de familles monoparentales est en constante augmentation (34% des familles), 36% des moins de 18 ans vivent dans un ménage sans revenu.

« Lors de l’inscription de notre fille en classe d’accueil, la directrice nous annonçait qu’il manquait déjà des places pour les petits frères et sœurs. »  Annelies, Koekelberg

La position d’Ecolo-Groen:

Grandir près de chez soi, c’est découvrir son environnement, se construire des repères et un réseau de relations, comprendre d’où on vient et se forger une bonne assise. Dans cette perspective, Ecolo et Groen veulent que les communes s’impliquent pour faire de l’accueil de l’enfance et des familles une priorité. Elles doivent organiser les différents modes d’accueil et de loisirs, soutenir les structures et initiatives du secteur associatif, veiller à la complémentarité de l’offre et assurer un rôle de coordination des initiatives.

Ecolo et Groen proposent:

 • Une vraie politique de jeunesse communale, des écoles ouvertes sur le quartier. Diversifier les thèmes et les lieux d’activités pour les enfants pendant les congés scolaires.
 • Fin du cadre linguistique rigide pour l’accueil pendant les vacances. Le multilinguisme est une richesse dans tous les domaines : c’est pourquoi nous demandons une meilleure collaboration entre les services francophones et néerlandophones de la culture, de la jeunesse et des sports.
 • Aménager des lieux extérieurs pour les adolescents et valoriser les talents des jeunes via l’organisation de concours et la promotion des réalisations.
 • Multiplication des écoles des devoirs via le bénévolat/tutorat dans la population et soutien des étudiants du secondaire via un programme de coaching.
 • Le réaménagement du site HUB offre une chance unique pour y développer un projet inter-générationnel avec un centre de soins, une crèche, une école et des aménagements récréatifs.

 

Gezin in Familie

Opgroeien in de stad

Koekelberg verjongt, Koekelberg veroudert. De bevolkingsexplosie, de vergrijzing en de huidige economische situatie zetten onze gezinnen onder druk: naast de stijgende levensduurte en de werkdruk moeten ze voor hun kinderen ook nog een plek zien te vinden in de kinderopvang, en daarna een passende school.

Wat we dagelijks rondom ons zien:

 • De aangekondigde evolutie van de bevolking vergt nieuwe infrastructuur voor kinderopvang en onderwijs.
 • Tegen 2015 zullen er in het Koekelbergse lager onderwijs 500 plaatsen tekort zijn.
 • Het aantal eenoudergezinnen stijgt onophoudelijk (34% van de gezinnen). Meer dan één op drie minderjarigen leeft in een gezin zonder inkomsten uit arbeid.

« Toen ik onze dochter wou inschrijven voor het onthaalklasje, zei de directrice me dat er dit jaar niet eens genoeg plaats was om alle broertjes en zusjes op te vangen. »  Annelies, Koekelberg

Waar Groen en Ecolo voor staan:

Opgroeien in je buurt, je omgeving ontdekken,  een stevig sociaal netwerk uitbouwen, een eigen plek hebben… weten waar je roots liggen biedt een goede houvast in het leven. Vanuit dit standpunt willen Groen en Ecolo dat de gemeente van haar gezinsbeleid een prioriteit maakt. In deze voortdurend veranderende maatschappij moet de gemeente organiseren, stimuleren en coördineren: kinderopvang, onderwijs, vrije tijd en verenigingsleven moeten op elkaar inspelen en elkaar aanvullen.

Groen en Ecolo stellen voor:

 • Een brede school is een plek waar kinderen hun persoonlijkheid op zoveel mogelijk domeinen tot ontplooiing laten komen. De buitenschoolse opvang wordt gekoppeld aan vrijetijdsactiviteiten.
 • Openbreken van de rigide taalkaders voor vakantieopvang. Meertaligheid is een rijkdom op alle domeinen: we vragen daarom een betere samenwerking tussen de Nederlandstalige en Franstalige diensten cultuur, jeugd en sport.
 • Inrichten van speelruimte voor jongeren en adolescenten; ontwikkelen en waarderen van hun talenten via wedstrijden en tentoonstellingen.
 • We vergroten het aanbod van huiswerkhulp door vrijwilligers, en ondersteunen scholieren uit het secundair via coachingprogramma’s.
 • De herbestemming van de HUB-site biedt een uitgelezen kans om een intergenerationeel project uit te bouwen met een zorgcentrum, een kinderdagverblijf, een school en recreatievoorzieningen.

 

Share This